Liner Bag, Inner Bag
ถุงรองใน HDPE, LDPE LLDPE ขนาด 8-53 inch
สำหรับถุงบรรจุภัณฑ์

details

PE Sheet
แผ่นฟิล์มขนาด595-510  cm. สำหรับอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค

details

Shrink Film
ฟิล์มหด LDPE
ขนาด 250-530 mm.
สำหรับห่อ หุ้มสินค้า

details

Film Roll
ม้วนฟิล์ม HDPE.
LDPE.ขนาด10-53 Inch
สำหรับห่อ, คลุมสินค้าdetails

 

แผ่นฟิล์มขนาด595-610cm. หนา 100 micron
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ นำไปใช้เป็น
ห่อหุ้มชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค,FCB, PCB Packaging
เพื่อกันความชื้น และป้องกัน
แรงกระแทก
 
- PE SHEET -
แผ่นฟิล์มขนาด 595-610cm. หนา 100 micron
สำหรับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค
FCB, PCB Packaging
เพื่อกันความชื้น และป้องกันแรงกระแทก